Báo cáo thường niên năm 2019 – Cục Quản lý cạnh tranh

bctn-2019-cuc-qlct-12

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

Báo cáo thường niên năm 2019 do Cục quản lý cạnh tranh xuất bản mỗi dịp cuối năm để nhìn lại toàn cảnh môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh và xu hướng thị trường. Hà An Design là đơn vị được chọn thiết kế ấn phẩm này.

  • Loại ấn phẩm: Báo cáo thường niên
  • Năm xuất bản: 2019
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
bctn-2019-cuc-qlct-1
bctn-2019-cuc-qlct-2
bctn-2019-cuc-qlct-3
bctn-2019-cuc-qlct-4
bctn-2019-cuc-qlct-5
bctn-2019-cuc-qlct-6
bctn-2019-cuc-qlct-7
bctn-2019-cuc-qlct-8
bctn-2019-cuc-qlct-9
bctn-2019-cuc-qlct-10
bctn-2019-cuc-qlct-11
bctn-2019-cuc-qlct-12
Đánh giá post